Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Privacy Verklaring
PRIVACYVERKLARING AFIBEL BV
De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor AFIBEL BV van groot belang. We verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle eerlijkheid en transparantie en conform alle wettelijke bepalingen. Met deze verklaring willen wij u volledig en duidelijk informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van klant van ons kantoor maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Dhr. William Keuninckx, zaakvoerder van AFIBEL BV.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Nieuwstraat 1, 3290 Diest met als het ondernemingsnummer BE 0447.421.705.

De verantwoordelijke is ingeschreven bij het BIBF onder erkenningsnummer 70060874.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij AFIBEL BV via brief op het bovenstaande adres of via e-mail info @ afibel-accountant.be


2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
AFIBEL BV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen :de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres
2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres
De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.).
B. De op AFIBEL BV rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.
De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.
C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.
Zonder de verstrekking en verwerking van deze persoonsgegevens kunnen wij onze opdracht als boekhouder niet naar behoren uitvoeren.
3. Welke persoonsgegevens en van wie ?
In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id. of paspoort), adres, ondernemingsnummer nationaal nummer, xxx
In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Taxonweb worden ook volgende gevoelige gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens, xxx
AFIBEL BV verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf (of hun aanverwanten) hebben aangeleverd.
AFIBEL BV verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers.
De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

4.Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal AFIBEL BV de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht én hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

AFIBEL BV doet een beroep op third service providers:
• AFIBEL BV maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal
• AFIBEL BV doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …)
• AFIBEL BV maakt gebruik een provider voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

AFIBEL BV zal alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

AFIBEL BV kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van AFIBEL BVBA , van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van verwerkers/derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen.
Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

6. Bewaringstermijnen
6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.)
Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.
Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.
6.2. Andere persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.
6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.
7. Uw rechten
7.1. Wat de persoonsgegevens ( dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten) die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017 dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017 :
“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”
Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)
Voor alle andere persoonsgegevens kunt u volgende rechten uitoefenen:
Recht van toegang, rectificatie
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Recht van bezwaar, recht van verzet
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission @ privacycommission.be
website van de privacycommission.be


Controle identiteit
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Facebook
Op onze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociaal netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van mogelijke uitbreiding van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich gemakkelijk kunt afmelden (“unsubscibe”).
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Aanpassen privacy verklaring
AFIBEL BV behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24.05.2018.