Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Verplichte vermelding op de factuur vervangt de attesten 6% BTW
06 apr : 10:34  by William Keuninckx
Op de factuur moet de aannemer alle elementen vermelden die de toepassing van het verlaagde btw-tarief rechtvaardigen. Bovendien moet de factuur vanaf 1 januari 2022 de volgende vermelding bevatten:

‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’


(*) ‘vijftien jaar’ voor:

het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen,
het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).
Als één (of meer) van de op de factuur vermelde toepassingsvoorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6 % niet vervuld zijn, moet u als bouwheer dit binnen een termijn van één maand schriftelijk betwisten bij uw aannemer. Dan kan u niet worden aansprakelijk gesteld voor de verkeerde toepassing van het verlaagde btw-tarief. Uw aannemer zal u een corrigerende factuur uitreiken met toepassing van het normale btw-tarief van 21 %.

De datum van de verzending van die betwisting geldt als datum van de betwisting. U dient er dus voor te zorgen dat die datum met zekerheid kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door middel van een aangetekende zending of enig ander middel met een gelijkaardig effect).

Ter herinnering: tot 1 januari 2022 dient de bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, te overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Aangiftetermijnen aanslagjaar 2023
23 jan : 23:42  by William Keuninckx
Het ITAA en Minister van Peteghem hebben een engagementsverklaring ondertekend om de jaarlijkse problematiek van de aangiftetermijnen definitief stop te zetten. De minister heeft het belang van deze engagementsverklaring nogmaals onderstreept in zijn beleidsnota.

Door deze overeenkomst zijn de indieningstermijnen een jaar op voorhand vastgesteld.

Voor de particuliere aangiften komt dit neer op een verkorting van de indieningstermijnen voor mandatarissen naar deze van de gewone burger.

Deadline Aangifte personenbelasting inkomsten 2022 :
Tax-on-web: 15 juli 2023.
Papier: 30 juni 2023

Voor de zelfstandigen is er wel meer tijd(voor zowel burgers als mandatarissen)
Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten) en buitenlandse beroepsinkomsten is er tijd tot 18 oktober 2023
Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.


Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte
-Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
-Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

winsten en/of baten,
en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april

Deadline Aangifte vennootschapsbelasting: 9 oktober 2023

Een en ander betekent dat wij voor de particuliere aangiften alle fiscale stukken uiterlijk in de loop van de maand mei van onze particuliere klanten moeten ontvangen zodat we de aangifte tijdig kunnen doen. We gaan iedereen in de loop van april aanschrijven om deze stukken op te vragen.

Voor onze zelfstandigen en bedrijfsleiders vragen wij ook de fiscale documenten op in april en verwachten we deze uiterlijk samen met de btw documenten die voor 10 juli op ons kantoor dienen toe te komen. Eerder binnen brengen mag ook natuurlijk.

Wij rekenen op onze trouwe klanten om alles tijdig te bezorgen zodat onaangename verrassingen kunnen vermeden worden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De tijd dringt om uw statuten aan te passen
09 jan : 00:35  by William Keuninckx
Is uw BV opgericht vóór 1 mei 2019, dan moet u voor 01.01.2024 haar statuten laten aanpassen aan het nieuwe wetboek vennootschapsrecht, het WVV. Wat zijn de belangrijkste punten om over na te denken voordat u bij de notaris langsgaat?

Statuten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht

Verplicht? Ja, als uw BV vóór 01.05.2019 opgericht is, moet u uiterlijk tegen 31.12.2023 naar de notaris om de statuten te laten aanpassen aan het WVV. Er zijn daarop geen uitzonderingen. Past u de statuten niet aan, dan bent u vanaf 01.01.2024 als bestuurder(s) persoonlijk (en hoofdelijk) aansprakelijk voor de schade die uw vennootschap of derden als gevolg daarvan lijden. Uw BV kan op zich wel blijven functioneren.

Statutaire vrijheid.
Sommige regels van het WVV zijn van ‘dwingend recht’, lees: u kunt er in de statuten niet van afwijken. Denk maar aan de zgn. nettoactieftest en liquiditeitstest voor uitkeringen van het vermogen, de belangenconflictenregeling, de alarmbelprocedure, enz. De notaris zal die regels normaal gezien letterlijk uit de wet overnemen in de statuten. Er zijn echter ook kwesties die u wel zelf in de statuten kunt of moet regelen en waarover u dus het best vooraf al nadenkt. We zetten de belangrijkste voor u even op een rij.

Onbeschikbaar eigen vermogen en nieuwe inbrengen

Onbeschikbaar eigen vermogen. Wat vroeger het kapitaal en de wettelijke reserve was, is sinds 01.01.2020 het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV. Die onbeschikbaarheid kunt u bij de aanpassing van uw statuten gedeeltelijk of zelfs volledig opheffen. Die opheffing heeft twee voordelen. Vooreerst moet u dan bij een latere uitkering van dat eigen vermogen niet meer naar de notaris, een gewone algemene vergadering kan dan tot de uitkering beslissen. Verder kunt u zo vermijden dat de uitkeringen van dividenden en tantièmes beperkt worden door de nettoactieftest. Die nettoactieftest houdt nl. in dat winstuitkeringen niet mogelijk zijn als het nettoactief van uw vennootschap lager is dan het onbeschikbaar eigen vermogen of in de mate dat het nettoactief als gevolg van de uitkeringen onder dat onbeschikbaar eigen vermogen zou zakken.

Inbreng van nijverheid.

In een BV is het voortaan mogelijk om ‘nijverheid’ in te brengen, lees: aandelen te krijgen in ruil voor de belofte om bepaalde arbeid te leveren. Wilt u dat niet, dan moet u die mogelijkheid uitdrukkelijk uitsluiten in de statuten. Wilt u dat wel, dan doet u er goed aan om in de statuten te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen als inbreng van nijverheid. U kunt ook kiezen om in de statuten af te wijken van de wet in de situatie dat een inbrenger van nijverheid wegens een externe oorzaak definitief of meer dan drie maanden zijn verbintenissen niet kan nakomen. Volgens de wet vervallen de aandelen dan, respectievelijk worden de rechten ervan dan opgeschort, maar mogelijk ziet u dat liever anders geregeld.

Volstorting nieuwe aandelen.
Worden er nieuwe aandelen uitgegeven, dan moeten ze in principe meteen volstort worden. U kunt daarvan afwijken in de statuten, en dus de uitgifte van aandelen met uitstel van volstorting mogelijk maken.

Zetel van de vennootschap, e-mailadres en website


Zetel. U bent niet langer verplicht om het volledige adres van uw vennootschap in de statuten op te nemen. Een vermelding van het gewest (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, volstaat. U maakt het best gebruik van die versoepeling, want uw vennootschap kan dan voortaan binnen hetzelfde gewest verhuizen zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is.

E-mail en website
. U mag een e-mailadres en/of website van de vennootschap opnemen in de statuten. Normaal gezien doet u dat beter niet, omdat u anders bij een latere wijziging van het e-mail- of websiteadres uw statuten zal moeten aanpassen.

Stem- en winstrechten van de aandelen

Proportioneel of niet. Wat de aandelen betreft, is de wettelijke regeling dezelfde als vroeger, nl. dat de stem- en winstrechten proportioneel verdeeld zijn: elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk deel in de winst. U kunt echter – anders dan vroeger – in de statuten afwijken van die regeling en verschillende soorten aandelen creëren met verschillende (of zonder) stemrechten of winstrechten. Dat kan bv. interessant zijn in het kader van uw opvolging, om als overlater met een beperkt aantal aandelen toch nog de controle te behouden en u een relatief groot deel van de winst te laten toekennen.

Tip. U kunt die disproportionele verdeling van stem- en winstrechten niet alleen afspreken voor nog uit te geven aandelen, maar ook de rechten van de bestaande aandelen herschikken.

Let op! Denk eraan dat dividenden die toegekend worden aan aandelen met recht op een groter deel van de winst (zgn. preferente aandelen) uitgesloten zijn van de verlaagde roerende voorheffing (de VVPR-bis).

Overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting

Overdracht en overgang van aandelen. Regelt u niets in de statuten, dan kan een aandeelhouder zijn aandelen maar overdragen, of kunnen die na overlijden maar overgaan als ten minste 50% van de aandeelhouders die ten minste 75% van de aandelen bezitten (na aftrek van de aandelen die men wil overdragen) daarmee akkoord gaat. Voor overdrachten aan bepaalde personen, bv. andere aandeelhouders, de echtgeno(o)t(e) of kinderen is dat akkoord in principe niet vereist. Vroeger kon u die wettelijke regeling alleen verstrengen, voortaan kunt u ze ook versoepelen. Zelfs een volledige vrije overdraagbaarheid is mogelijk, hoewel dat voor familiale vennootschappen normaal gezien zelden aan te raden is. U kunt ook voorkooprechten voor de bestaande aandeelhouders afspreken en bepalen welke prijs er dan voor de aandelen betaald moet worden.

Uittreding en uitsluiting.
In een BV kunnen aandeelhouders voortaan zelf uittreden of uitgesloten worden ten laste van het vennootschapsvermogen, wat kortweg wil zeggen dat de vennootschap hen uitkoopt. U moet die mogelijkheid in de statuten vermelden, en we raden u aan om dat te doen. Een uittreding of uitsluiting kan immers nog goed van pas komen wanneer een overlating van de BV of een herschikking van het aandeelhouderschap aan de orde is of wanneer er een conflict is tussen de aandeelhouders.

Bestuur

Samenstelling bestuursorgaan. Een BV kan bestuurd worden door één of meerdere bestuurders, of door een raad van bestuur. Zijn er meerdere bestuurders, dan kunnen die in principe ieder afzonderlijk de vennootschap besturen en vertegenwoordigen. U kunt van die wettelijke regeling afwijken en bv. in de statuten bepalen dat er telkens twee bestuurders documenten van de vennootschap moeten ondertekenen. Kiest u voor een raad van bestuur, dan worden de beslissingen in principe bij consensus genomen.

Ontslag bestuurders
. Wettelijk gezien kunnen bestuurders zonder meer ontslagen worden, maar in de statuten kunt u voorwaarden bepalen voor het ontslag, of een opzeggingstermijn of - vergoeding afspreken. U kunt ook uzelf of andere bestuurders met naam benoemen in de statuten. U kunt dan alleen ontslagen worden via een statutenwijziging, waarvoor een 75%-meerderheid in de algemene vergadering nodig is.

Dagelijks bestuurder
. U kunt ervoor kiezen om in uw BV te werken met een dagelijks bestuurder, wat vroeger alleen in een NV of CV mogelijk was, op voorwaarde dat die mogelijkheid vermeld is in de statuten. Doorgaans is dat in een kleine familiale vennootschap niet echt interessant.

Interimdividenden en uitgifte nieuwe aandelen.
In principe beslist alleen de algemene vergadering over de toekenning van dividenden en de uitgifte van nieuwe aandelen. U kunt echter in de statuten opnemen dat onder bepaalde voorwaarden die beslissingen ook door de bestuurders genomen kunnen worden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Vanaf 1.1.2023 andere vermelding op factuur met Btw verlegd
30 dec : 00:16  by William Keuninckx
Vanaf 1 januari 2023 moeten de facturen die met Btw verlegd (voorheen Btw Medecontractant) opgemaakt worden, een nieuwe vermelding bevatten.


In plaats van “btw verlegd” moet voortaan de volgende melding op de factuur komen:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”


Het is dus belangrijk om uw facturatiesoftware tijdig aan te passen om boete te vermijden.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Tot 31.12.2022 is een plug-inhybride bestellen extra voordelig.
25 nov : 22:36  by William Keuninckx
De wet van 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit wijzigt op ingrijpende wijze de fiscale aftrekbaarheid van kosten van personenwagens in de komende jaren (B.S. 03.12.2021).


De verstrengde autofiscaliteit zal pas uitwerking hebben voor auto’s besteld, geleased of gehuurd na 30 juni 2023. Wie echter overweegt om een plug-inhybride wagen aan te schaffen, doet dat beter dit jaar nog. Waarom?

Wanneer bestellen?
Bijzondere datum: 1 januari 2023.
Wie tot en met 31/12/2022 een nieuwe plug-inhybride personenwagen bestelt, behoudt de huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid conform de gramformule en dit gedurende de gans termijn dat deze stekkerhybride wordt gebruikt. In de realiteit ligt de fiscale aftrek van de autokosten meestal tussen de 96,3 % en 100 %. Het feit dat deze bestelde wagen dan pas in 2023 of nog later wordt geleverd speelt geen rol.

Wie vanaf 01/01/2023 een nieuwe plug-inhybride personenwagen bestelt, moet weten dat de fiscale aftrekbaarheid van de fossiele brandstof die men tankt met zo’n plug-in hybride personenwagen terugvalt tot maximaal 50 %, ongeacht het resultaat van de gramformule (dat doorgaans op een hoger percentage zal uitkomen). Om die reden kan het interessant zijn om de aankoop niet uit te stellen tot na 1 januari 2023, maar nog dit jaar actie te ondernemen. Als u met die hybride auto op elektriciteit rijdt dan blijft u die elektriciteitskosten aftrekken tegen de zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid uit de gramformule.

Scharnierdatum: 1 juli 2023.
Wie een plug in hybride personenwagen pas op 01/07/2023 of later bestelt, krijgt in den beginne nog steeds een hoog aftrekbaarheidspercentage conform de huidige gramformule (maximaal 50% op de fossiele brandstofkosten). Maar die aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, wordt vanaf 2025 gradueel afgebouwd:
- in 2025 naar 75 %
- in 2026 naar 50 %
- in 2027 naar 25 %
- in 2028 naar 0 %

Het volstaat dat de plug in hybride personenwagen vóór 30 juni 2023 besteld wordt. Dan behoudt u de huidige en voordelige fiscale aftrekbaarheid conform de gramformule gedurende de gans termijn dat u deze stekkerhybride wordt gebruikt (fossiele brandsatf maximaal 50% bij bestelling vanaf 01/01/2023). De wagen hoeft nog niet noodzakelijk vóór 30 juni 2023 geleverd te zijn.

Juiste startdata van fiscale regels
De juiste startdata van fiscale regels wordt bepaald volgens :

de bestelbon opgemaakt en ondertekend voor een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest voor een leasingformule.
de leasingovereenkomst ondertekend voor de startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze beslist om een leasingformule aan te gaan.
U moet dus een onderscheid maken tussen aankoop met leasing/renting of zonder leasing/renting om de voorwaarde van het ondertekende leasing of renting contract als voorwaarde te stellen.

Bij leasing en renting is men immers niet de aankoper van het voertuig, slechts de economische eigenaar. De juridische eigenaar, en dus ook de aankoper is de leasingfirma of rentingfirma.

Voor zuiver elektrische auto’s hoeft u zich nog niet te haasten. Die kosten zijn hoe dan ook voor 100% aftrekbaar, aangezien ze geen CO2 uitstoten. Pas voor bestellingen vanaf 2027 zal voorzien worden in een geleidelijke afbouw van de aftrek. Die daalt geleidelijk aan naar 67,5% in 2031.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Doe uw voordeel met voorafbetaling belastingen
03 okt : 03:44  by William Keuninckx
De fiscus wil vennootschappen en éénmanszaken die een belastbaar resultaat behalen, stimuleren om voorafbetalingen te doen. Hiervoor werd het systeem van de verhoogde belastingvermeerdering ingevoerd. Voor het huidige inkomstenjaar 2022 blijven de vermeerderingen van 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor éénmanszaken behouden.

Hoe kan een belastingvermeerdering vermeden worden?


Deze voorafbetalingen moeten gebeuren binnen een vastgestelde termijn. Voor aanslagjaar 2023 – waarbij het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar – betaalt u vooraf op volgende data :
11 april 2022,
11 juli 2022,
10 oktober 2022
20 december 2022

Belangrijk te weten is dat het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aan een vermeerdering te ontsnappen als de eerste voorafbetaling pas uitgevoerd wordt voor de derde termijn, tenzij natuurlijk als er meer wordt betaald dan de geraamde belasting.

Om deze reden is het bijgevolg niet aan te raden om te wachten tot het einde van het jaar.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen voor vennootschappen:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 7,50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 6,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Voor de éénmanszaken gelden de volgende percentages:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 2.50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 2,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 1,50%

Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

Er is een uitzondering voor kleine vennootschappen en éénmanszaken. Hen kan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen boete opgelegd worden wanneer ze niet tijdig overgaan tot voorafbetaling.

Bovendien kan u via een financiering alles door de bank laten storten op de eerste datum in april waardoor u meteen het maximaal voordeel geniet. Verder hebt u dan een maandelijkse spreiding van uw belastingen en voorkomt u onaangename verrassingen.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2022
03 jul : 16:17  by William Keuninckx
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.


Btw-Aangiften
U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Maandaangiften juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Kwartaalaangiften tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandaangiften juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Terugbetaling tegoed
Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

uiterlijk op 22 juli 2022 voor de maandaangiften juni 2022
uiterlijk op 24 augustus 2022 voor de maandaangiften van juli 2022
De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven intracommunautaire handelingen
U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Kwartaalopgave handelingen tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Betalingen
De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en ten laatste op 22 augustus 2022 (aangifte van juli 2022).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zijn er nalatigheidsinteresten.
Deze bedragen 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
UITSTEL VOOR BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022 TOT 25 OKTOBER 2022
03 jul : 16:01  by William Keuninckx
BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022: IN TE DIENEN OP 25 OKTOBER IN PLAATS VAN 20 OKTOBER
De FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA hebben in onderling overleg afgesproken om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.


Een en ander komt doordat de indieningstermijn voor de aangifte personenbelasting met een maand werd verkort voor mandatarisen. Deze dienen eind september al in te dienen waar dat voorheen eind oktober was. Daarom wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en deze van de maand september 2022 éénmalig vastgelegd op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.

.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Wanneer moet de aangifte personenbelasting 2022 worden ingediend?
20 apr : 23:51  by William Keuninckx
Op de persconferentie van 26 april werden de indieningstermijnen bekend gemaakt. Vanaf vandaag is Tax-on-web ook opengesteld.

Volgende termijnen moeten gerespecteerd worden :

U dient uw aangifte zelf in:

op papier: uw aangifte moet ontvangen zijn ten laatste op 30 juni 2022.

via Tax-on-web 2021: u hebt daarvoor tijd tot 15 juli 2022. Dat kan vanaf vandaag.
Bij de eerste aangifte bleek echter nog niet alles op punt te staan. Verwacht wordt dat eerdaags alle mankementen uit Tax-on-web zijn opgelost.

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u verder niets doen.Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via het papieren antwoordformulier? Dan moeten we het formulier ontvangen ten laatste op 30 juni 2022.Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via Tax-on-web 2022? Dan hebt u daarvoor tijd tot 15 juli 2022.

U laat uw aangifte invullen tijdens de invulsessies van Fod Financiën.

Invulsessies worden georganiseerd van 2 mei tot en met 30 juni 2022.U maakt voor 6 mei een afspraak om bijstand van een medewerker van Fod Financiën te krijgen. Opgelet: hulp bij het invullen van de aangifte is niet meer mogelijk na 30 juni!

U laat uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder…).

Uw mandataris kan uw aangifte indienen via Tax-on-web 2021 tot en met 30 september 2022. Afibel heeft als mandataris wat extra tijd. Toch vragen wij om uiterlijk begin september alle documenten en info nodig voor het invullen van de aangifte te bezorgen.
Als u de papieren snel bezorgd en wij voor 31 augustus uw aangifte kunnen indienen, krijgt u sneller uw tegoed terug en moet u pas later betalen. Wacht dus niet te lang om ons alle stukken te bezorgen.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Belastingformulier nog maar eens dikker geworden
26 mrt : 22:41  by William Keuninckx
Het Vlaamse aangifteformulier voor de personenbelasting bevat dit jaar 839 codes. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. En toen waren er ook al 18 bijgekomen. Net als vorig jaar hebben de meeste nieuwe codes te maken met de coronasteunmaatregelen.

Met tien codes erbij is de Vlaamse belastingbrief alweer wat aangedikt. “Bekijken we het op landelijk vlak, dan zijn er zelfs 48 codes bijgekomen en slechts 34 geschrapt”, zegt Rosseel, adviseur fiscaliteit op de nationale studiedienst van het ACV. “Net als vorig jaar komt de toename op rekening van de coronamaatregelen: 18 nieuwe codes zijn volledig covid-gerelateerd. Denk aan de eenmalige premie en uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht, of nog aan de belastingvermindering voor kwijtgescholden huur of voor het verwerven van nieuwe aandelen in bedrijven die door covid hun omzet zwaar hebben zien dalen. Voorts zijn er nog acht codes bijgekomen die slaan op de relancemaatregelen die in het leven werden geroepen om de gevolgen van covid te beperken.”

Nieuwigheden

Belangrijke bron van geschrapte codes is de nieuwe manier waarop buitenverblijven in het buitenland moeten worden aangegeven. “Dat gebeurt voortaan op dezelfde manier als die in eigen land, op basis van een vastgesteld kadastraal inkomen”, zegt Eric Van Laecke van de ACV-belastingservice, die nog enkele belangrijke nieuwigheden aanstipt: “Het belastingvrij bijverdienen in het kader van het verenigingswerk is flink teruggeschroefd. Ook de fiscale behandeling van een ouder, grootouder, broer of zus ouder dan 65 jaar ten laste verandert: voortaan moeten die zorgbehoevend zijn om nog recht te hebben op de verhoogde belastingvrije toeslag, al is er wel een overgangstermijn voorzien. En privépersonen die een laadpaal installeerden voor hun elektrische wagen, genieten onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering.”

Hopelijk tijdelijk

Een pak van die ruim 800 codes mag dan al amper of hooguit door een handjevol mensen worden gebruikt, het valt op dat er jaar na jaar meer codes bijkomen dan er verdwijnen. “Ik merk bij de politiek inderdaad een zekere koudwatervrees om zelfs in amper gebruikte voordelen – met bijbehorende codes – te snoeien”, zegt Koen Janssens, hoofdredacteur Fiscale actualiteit (Kluwer).

Of de belastingplichtige zich dan maar moet neerleggen bij een almaar ingewikkelder aangifte? “We kunnen ons alvast met twee dingen troosten. Aangezien de coronamaatregelen – dat durven we toch te hopen – tijdelijk van aard zijn, zullen die codes wel weer verdwijnen, misschien al in de aangifte van volgend jaar. En de fiscus vult zelf almaar meer codes vooraf in op Tax-on-web, op basis van attesten en documenten die hij krijgt. Dat maakt het invullen van de aangifte ook een pak minder lastig.”

Al doe je er als burger goed aan die vooraf ingevulde aangifte goed te controleren, gezien de fouten de voorbije jaren.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina       >>