Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Indieningstermijn Aangiften Aanslagjaar 2024
28 jan : 17:53  by William Keuninckx
We blikken even vooruit naar de aangifteperiode die er zit aan te komen voor de inkomsten 2023. In de beleidsnota waarin Minister Vincent Van Petegem en het ITAA overeen kwamen welke termijnen er gerspecteerd dienen te worden, staan ook deze voor het aanslagjaar 2024 vermeld.

We brenegen u even deze termijnen in herinnering.

Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april
Beschikbaarheid van de applicaties: 5 maanden

Deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
Vennootschap: 30 september

Personenbelasting:
Algemeen: 15 juli


Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober

Concreet vragen wij aan onze particuliere klanten om vanaf mei alle documenten te bezorgen aan ons kantoor. Wij verzenden in de loop van april naar onze klanten een herinneringsbrief met een vragenlijst.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Wat brengt het jaar 2024 ?
27 dec : 11:23  by William Keuninckx
Op 1 januari 2024 worden op fiscaal vlak enkele zaken afgeschaft en andere zaken worden aangepast. Hierna overlopen we de belangrijkste dingen die volgend jaar gaan wijzigen. Zoals elk jaar is er goed nieuws en slecht nieuws.


KOPEN, BOUWEN OF VERBOUWEN

Einde verlaagd btw-tarief op zonnepanelen en zonneboilers. Het gunstige btw-tarief van 6 procent voor zonnepanelen en -boilers, van kracht sinds 1 april 2022, verdwijnt op 1 januari; vanaf dan geldt het standaardtarief van 21 procent. Voor warmtepompen blijft het verlaagde btw-tarief van 6 procent dan toch behouden voor woningen jonger dan 10 jaar; oudere woningen genieten sowieso dat verlaagde btw-tarief.

Afschaffing federale woonbonus. Wie in 2024 een tweede woning wil kopen als opbrengsteigendom of tweede verblijf, heeft geen recht meer op het voordeel voor “federaal langetermijnsparen voor kapitaalsaflossingen van niet-eigen woningen”, in de volksmond ‘de woonbonus tweede woning’ of ‘federale woonbonus’ genoemd. Die belastingvermindering bedroeg 30 procent op maximaal 2.350 euro, hetzij een voordeel van ongeveer 700 euro per jaar.

Geen premie meer voor zonnepanelen. Normaal zou de premie voor zonnepanelen in 2024 halveren naar 375 euro (in 2023 nog 750 euro), maar ”de prijzen zijn zodanig gedaald dat een extra subsidie vanuit het geld van de belastingbetaler niet meer nodig is”, aldus de Vlaamse regering.

Premie voor appartementsbewoners. Vanaf het voorjaar van 2024 kan je als eigenaar-bewoner binnen de Vlaamse ‘Mijn Verbouwpremie’ een aanvullende premie aanvragen na de energetische renovatie van de gemeenschappelijke delen binnen het flatgebouw. De premie is wel beperkt tot de laagste of middelste inkomenscategorie en sociale verhuurders.

Strengere regels voor verlaagd btw-tarief ‘sloop en heropbouw’. De federale regering heeft beslist om het verlaagde btw-tarief van 6% te verlengen voor particulieren. Zij het onder voorwaarden: de bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 m² zijn, de gesloopte en heropgebouwde woning moet 5 jaar als enige en eigen woning dienen of ze moet langdurig verhuurd worden in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid. Wie een heropgebouwde woning koopt via een bouwpromotor komt helaas niet meer in aanmerking en betaalt 21 procent btw. Al zijn er wel overgangsmaatregelen: wie een heropgebouwde woning via een bouwpromotor aankocht en de omgevingsvergunning voor de heropbouw indiende voor 1 juli 2023, geniet wel nog het verlaagde tarief voor alle werkzaamheden die betaald of gefactureerd worden voor eind 2024. In de 32 centrumsteden met een permanent verlaagd btw-tarief van 6 procent volstaat het dat de vergunning voor de heropbouw is aangevraagd vóór 1 januari 2024.

Extra premie voor asbestverwijdering verlengd. De extra premie van 8 euro/m² voor asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie (zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen) of dakisolatie (niet-residentiële gebouwen) wordt verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot eind 2025, wat inhoudt dat facturen opgemaakt in 2024 en 2025 ook in aanmerking komen voor de premie op voorwaarde dat je de aanvraag tijdig indient.

Minder dossierkosten bij woonlening. Vanaf 1 januari mogen banken nog maximum 350 euro aan dossierkosten aanrekenen. Voordien was dit nog 500 euro. En als je een herfinanciering overweegt, zullen de dossierkosten vanaf januari ook dalen: van 250 naar 175 euro. De intrest op woonleningen is ook een stuk gedaald, waardoor lenen weer goedkoper wordt.

Meeneembaarheid registratierechten afgeschaft. Kocht je voor 2022 de woning waar je gedomicilieerd bent en heb je je oog laten vallen op een andere woning (geen tweede verblijf), dan kon je tot 31 december 2023 de registratierechten die je voor je huidige woning betaalde, deels recupereren bij de aankoop van je nieuwe woning. Wie de authentieke akte van de nieuwe woning ondertekent na 31 december 2023, zal echter 3 procent registratierechten moeten betalen.

UW BANKZAKEN
Na vier jaar ’bevriezing’ worden in 2024 de grensbedragen voor de fiscale vrijstelling op spaarboekjes en pensioensparen weer geïndexeerd. Voor pensioensparen geldt de vrijstelling van belastingen volgend jaar tot een maximuminleg van 1.020 euro (aan 30 procent) of tot 1.310 euro (aan 25 procent); tot nu was dat 990 en 1.270 euro. De belastingvrijstelling op intresten op gereglementeerde spaarboekjes stijgt van 980 naar 1.020 euro, die op dividenden gaat van 800 naar 833 euro. De aftrekbaarheid van het langetermijnsparen klimt van 2.350 naar 2.450 euro

Bron HLN
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 01.01.2026
29 okt : 12:07  by William Keuninckx
Vanaf 1 januari 2026 zal de facturatie tussen ondernemingen elektronisch moeten gebeuren. Waarom is dat zo? En aan welke voorwaarden moet zo’n factuur voldoen? Een en ander kadert binnen een Europees voorstel om gestructureerd elektronisch te factureren. Op 08.12.2022 heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen voorgesteld om het EU-systeem voor btw beter te laten werken voor bedrijven en beter gewapend te zijn tegen fraude, door digitalisering te omarmen en te bevorderen. De voorgestelde maatregelen zijn gebundeld in het ViDA-pakket (VAT in the Digital Age). Dit pakket bevat onder meer de verplichting tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen (‘e-invoicing’). De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof (het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid werkelijk ontvangt) te verkleinen en in te zetten op doorgedreven administratieve vereenvoudiging.

België springt mee op de trein.
Op 29.09.2023 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het gebruik van gestructureerde elektronische facturen verplicht voor b2b-transacties. Aanvankelijk was het de bedoeling om de verplichte elektronische facturatie gefaseerd in te voeren in functie van de omzet, te beginnen met de grootste ondernemingen, om vervolgens stelselmatig de verplichting uit te breiden. Uiteindelijk werd echter beslist dat alle btw-plichtigen uiterlijk vanaf 01.01.2026 gestructureerde elektronische facturen moeten opmaken als het b2b-transacties betreft.

Hoe elektronisch factureren?
Als u vanaf 01.01.2026 uw facturen elektronisch moet bezorgen, volstaat het niet langer om uw factuur bv. te scannen en als pdf-bestand aan een e-mail toe te voegen. U moet daarentegen werken met een zogenaamde XML-factuur die voldoet aan de Europese norm (PEPPOL – ‘Pan-European Public Procurement On-Line’) en die aangeleverd wordt volgens de Peppol-afspraken. PEPPOL is een protocol en netwerk waarmee bedrijven en overheden in heel Europa facturen op een veilige manier real-time kunnen uitwisselen.

Facturen aan particulieren
Als u in 2026 nog facturen aan particulieren maakt, kan dit nog op de klassieke manier. Op papier of via een email. De nieuwe wet geldt dus enkel voor facturen tussen bedrijven onderling. Ook als u via dagontvangsten werkt, verandert er voorlopig nog niets.

Voor meer informatie en om u concreet op weg te helpen, staat Afibel voor u klaar.
Wij kunnen u een oplossing aanbieden die rechtstreeks met onze boekhoudsoftware in vrbinding staat.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Verplichte vermelding op de factuur vervangt de attesten 6% BTW
06 apr : 10:34  by William Keuninckx
Op de factuur moet de aannemer alle elementen vermelden die de toepassing van het verlaagde btw-tarief rechtvaardigen. Bovendien moet de factuur vanaf 1 januari 2022 de volgende vermelding bevatten:

‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’


(*) ‘vijftien jaar’ voor:

het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen,
het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).
Als één (of meer) van de op de factuur vermelde toepassingsvoorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6 % niet vervuld zijn, moet u als bouwheer dit binnen een termijn van één maand schriftelijk betwisten bij uw aannemer. Dan kan u niet worden aansprakelijk gesteld voor de verkeerde toepassing van het verlaagde btw-tarief. Uw aannemer zal u een corrigerende factuur uitreiken met toepassing van het normale btw-tarief van 21 %.

De datum van de verzending van die betwisting geldt als datum van de betwisting. U dient er dus voor te zorgen dat die datum met zekerheid kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door middel van een aangetekende zending of enig ander middel met een gelijkaardig effect).

Ter herinnering: tot 1 januari 2022 dient de bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, te overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Aangiftetermijnen aanslagjaar 2023
23 jan : 23:42  by William Keuninckx
Het ITAA en Minister van Peteghem hebben een engagementsverklaring ondertekend om de jaarlijkse problematiek van de aangiftetermijnen definitief stop te zetten. De minister heeft het belang van deze engagementsverklaring nogmaals onderstreept in zijn beleidsnota.

Door deze overeenkomst zijn de indieningstermijnen een jaar op voorhand vastgesteld.

Voor de particuliere aangiften komt dit neer op een verkorting van de indieningstermijnen voor mandatarissen naar deze van de gewone burger.

Deadline Aangifte personenbelasting inkomsten 2022 :
Tax-on-web: 15 juli 2023.
Papier: 30 juni 2023

Voor de zelfstandigen is er wel meer tijd(voor zowel burgers als mandatarissen)
Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten) en buitenlandse beroepsinkomsten is er tijd tot 18 oktober 2023
Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.


Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte
-Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
-Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

winsten en/of baten,
en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april

Deadline Aangifte vennootschapsbelasting: 9 oktober 2023

Een en ander betekent dat wij voor de particuliere aangiften alle fiscale stukken uiterlijk in de loop van de maand mei van onze particuliere klanten moeten ontvangen zodat we de aangifte tijdig kunnen doen. We gaan iedereen in de loop van april aanschrijven om deze stukken op te vragen.

Voor onze zelfstandigen en bedrijfsleiders vragen wij ook de fiscale documenten op in april en verwachten we deze uiterlijk samen met de btw documenten die voor 10 juli op ons kantoor dienen toe te komen. Eerder binnen brengen mag ook natuurlijk.

Wij rekenen op onze trouwe klanten om alles tijdig te bezorgen zodat onaangename verrassingen kunnen vermeden worden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De tijd dringt om uw statuten aan te passen
09 jan : 00:35  by William Keuninckx
Is uw BV opgericht vóór 1 mei 2019, dan moet u voor 01.01.2024 haar statuten laten aanpassen aan het nieuwe wetboek vennootschapsrecht, het WVV. Wat zijn de belangrijkste punten om over na te denken voordat u bij de notaris langsgaat?

Statuten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht

Verplicht? Ja, als uw BV vóór 01.05.2019 opgericht is, moet u uiterlijk tegen 31.12.2023 naar de notaris om de statuten te laten aanpassen aan het WVV. Er zijn daarop geen uitzonderingen. Past u de statuten niet aan, dan bent u vanaf 01.01.2024 als bestuurder(s) persoonlijk (en hoofdelijk) aansprakelijk voor de schade die uw vennootschap of derden als gevolg daarvan lijden. Uw BV kan op zich wel blijven functioneren.

Statutaire vrijheid.
Sommige regels van het WVV zijn van ‘dwingend recht’, lees: u kunt er in de statuten niet van afwijken. Denk maar aan de zgn. nettoactieftest en liquiditeitstest voor uitkeringen van het vermogen, de belangenconflictenregeling, de alarmbelprocedure, enz. De notaris zal die regels normaal gezien letterlijk uit de wet overnemen in de statuten. Er zijn echter ook kwesties die u wel zelf in de statuten kunt of moet regelen en waarover u dus het best vooraf al nadenkt. We zetten de belangrijkste voor u even op een rij.

Onbeschikbaar eigen vermogen en nieuwe inbrengen

Onbeschikbaar eigen vermogen. Wat vroeger het kapitaal en de wettelijke reserve was, is sinds 01.01.2020 het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV. Die onbeschikbaarheid kunt u bij de aanpassing van uw statuten gedeeltelijk of zelfs volledig opheffen. Die opheffing heeft twee voordelen. Vooreerst moet u dan bij een latere uitkering van dat eigen vermogen niet meer naar de notaris, een gewone algemene vergadering kan dan tot de uitkering beslissen. Verder kunt u zo vermijden dat de uitkeringen van dividenden en tantièmes beperkt worden door de nettoactieftest. Die nettoactieftest houdt nl. in dat winstuitkeringen niet mogelijk zijn als het nettoactief van uw vennootschap lager is dan het onbeschikbaar eigen vermogen of in de mate dat het nettoactief als gevolg van de uitkeringen onder dat onbeschikbaar eigen vermogen zou zakken.

Inbreng van nijverheid.

In een BV is het voortaan mogelijk om ‘nijverheid’ in te brengen, lees: aandelen te krijgen in ruil voor de belofte om bepaalde arbeid te leveren. Wilt u dat niet, dan moet u die mogelijkheid uitdrukkelijk uitsluiten in de statuten. Wilt u dat wel, dan doet u er goed aan om in de statuten te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen als inbreng van nijverheid. U kunt ook kiezen om in de statuten af te wijken van de wet in de situatie dat een inbrenger van nijverheid wegens een externe oorzaak definitief of meer dan drie maanden zijn verbintenissen niet kan nakomen. Volgens de wet vervallen de aandelen dan, respectievelijk worden de rechten ervan dan opgeschort, maar mogelijk ziet u dat liever anders geregeld.

Volstorting nieuwe aandelen.
Worden er nieuwe aandelen uitgegeven, dan moeten ze in principe meteen volstort worden. U kunt daarvan afwijken in de statuten, en dus de uitgifte van aandelen met uitstel van volstorting mogelijk maken.

Zetel van de vennootschap, e-mailadres en website


Zetel. U bent niet langer verplicht om het volledige adres van uw vennootschap in de statuten op te nemen. Een vermelding van het gewest (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, volstaat. U maakt het best gebruik van die versoepeling, want uw vennootschap kan dan voortaan binnen hetzelfde gewest verhuizen zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is.

E-mail en website
. U mag een e-mailadres en/of website van de vennootschap opnemen in de statuten. Normaal gezien doet u dat beter niet, omdat u anders bij een latere wijziging van het e-mail- of websiteadres uw statuten zal moeten aanpassen.

Stem- en winstrechten van de aandelen

Proportioneel of niet. Wat de aandelen betreft, is de wettelijke regeling dezelfde als vroeger, nl. dat de stem- en winstrechten proportioneel verdeeld zijn: elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk deel in de winst. U kunt echter – anders dan vroeger – in de statuten afwijken van die regeling en verschillende soorten aandelen creëren met verschillende (of zonder) stemrechten of winstrechten. Dat kan bv. interessant zijn in het kader van uw opvolging, om als overlater met een beperkt aantal aandelen toch nog de controle te behouden en u een relatief groot deel van de winst te laten toekennen.

Tip. U kunt die disproportionele verdeling van stem- en winstrechten niet alleen afspreken voor nog uit te geven aandelen, maar ook de rechten van de bestaande aandelen herschikken.

Let op! Denk eraan dat dividenden die toegekend worden aan aandelen met recht op een groter deel van de winst (zgn. preferente aandelen) uitgesloten zijn van de verlaagde roerende voorheffing (de VVPR-bis).

Overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting

Overdracht en overgang van aandelen. Regelt u niets in de statuten, dan kan een aandeelhouder zijn aandelen maar overdragen, of kunnen die na overlijden maar overgaan als ten minste 50% van de aandeelhouders die ten minste 75% van de aandelen bezitten (na aftrek van de aandelen die men wil overdragen) daarmee akkoord gaat. Voor overdrachten aan bepaalde personen, bv. andere aandeelhouders, de echtgeno(o)t(e) of kinderen is dat akkoord in principe niet vereist. Vroeger kon u die wettelijke regeling alleen verstrengen, voortaan kunt u ze ook versoepelen. Zelfs een volledige vrije overdraagbaarheid is mogelijk, hoewel dat voor familiale vennootschappen normaal gezien zelden aan te raden is. U kunt ook voorkooprechten voor de bestaande aandeelhouders afspreken en bepalen welke prijs er dan voor de aandelen betaald moet worden.

Uittreding en uitsluiting.
In een BV kunnen aandeelhouders voortaan zelf uittreden of uitgesloten worden ten laste van het vennootschapsvermogen, wat kortweg wil zeggen dat de vennootschap hen uitkoopt. U moet die mogelijkheid in de statuten vermelden, en we raden u aan om dat te doen. Een uittreding of uitsluiting kan immers nog goed van pas komen wanneer een overlating van de BV of een herschikking van het aandeelhouderschap aan de orde is of wanneer er een conflict is tussen de aandeelhouders.

Bestuur

Samenstelling bestuursorgaan. Een BV kan bestuurd worden door één of meerdere bestuurders, of door een raad van bestuur. Zijn er meerdere bestuurders, dan kunnen die in principe ieder afzonderlijk de vennootschap besturen en vertegenwoordigen. U kunt van die wettelijke regeling afwijken en bv. in de statuten bepalen dat er telkens twee bestuurders documenten van de vennootschap moeten ondertekenen. Kiest u voor een raad van bestuur, dan worden de beslissingen in principe bij consensus genomen.

Ontslag bestuurders
. Wettelijk gezien kunnen bestuurders zonder meer ontslagen worden, maar in de statuten kunt u voorwaarden bepalen voor het ontslag, of een opzeggingstermijn of - vergoeding afspreken. U kunt ook uzelf of andere bestuurders met naam benoemen in de statuten. U kunt dan alleen ontslagen worden via een statutenwijziging, waarvoor een 75%-meerderheid in de algemene vergadering nodig is.

Dagelijks bestuurder
. U kunt ervoor kiezen om in uw BV te werken met een dagelijks bestuurder, wat vroeger alleen in een NV of CV mogelijk was, op voorwaarde dat die mogelijkheid vermeld is in de statuten. Doorgaans is dat in een kleine familiale vennootschap niet echt interessant.

Interimdividenden en uitgifte nieuwe aandelen.
In principe beslist alleen de algemene vergadering over de toekenning van dividenden en de uitgifte van nieuwe aandelen. U kunt echter in de statuten opnemen dat onder bepaalde voorwaarden die beslissingen ook door de bestuurders genomen kunnen worden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Vanaf 1.1.2023 andere vermelding op factuur met Btw verlegd
30 dec : 00:16  by William Keuninckx
Vanaf 1 januari 2023 moeten de facturen die met Btw verlegd (voorheen Btw Medecontractant) opgemaakt worden, een nieuwe vermelding bevatten.


In plaats van “btw verlegd” moet voortaan de volgende melding op de factuur komen:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”


Het is dus belangrijk om uw facturatiesoftware tijdig aan te passen om boete te vermijden.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Tot 31.12.2022 is een plug-inhybride bestellen extra voordelig.
25 nov : 22:36  by William Keuninckx
De wet van 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit wijzigt op ingrijpende wijze de fiscale aftrekbaarheid van kosten van personenwagens in de komende jaren (B.S. 03.12.2021).


De verstrengde autofiscaliteit zal pas uitwerking hebben voor auto’s besteld, geleased of gehuurd na 30 juni 2023. Wie echter overweegt om een plug-inhybride wagen aan te schaffen, doet dat beter dit jaar nog. Waarom?

Wanneer bestellen?
Bijzondere datum: 1 januari 2023.
Wie tot en met 31/12/2022 een nieuwe plug-inhybride personenwagen bestelt, behoudt de huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid conform de gramformule en dit gedurende de gans termijn dat deze stekkerhybride wordt gebruikt. In de realiteit ligt de fiscale aftrek van de autokosten meestal tussen de 96,3 % en 100 %. Het feit dat deze bestelde wagen dan pas in 2023 of nog later wordt geleverd speelt geen rol.

Wie vanaf 01/01/2023 een nieuwe plug-inhybride personenwagen bestelt, moet weten dat de fiscale aftrekbaarheid van de fossiele brandstof die men tankt met zo’n plug-in hybride personenwagen terugvalt tot maximaal 50 %, ongeacht het resultaat van de gramformule (dat doorgaans op een hoger percentage zal uitkomen). Om die reden kan het interessant zijn om de aankoop niet uit te stellen tot na 1 januari 2023, maar nog dit jaar actie te ondernemen. Als u met die hybride auto op elektriciteit rijdt dan blijft u die elektriciteitskosten aftrekken tegen de zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid uit de gramformule.

Scharnierdatum: 1 juli 2023.
Wie een plug in hybride personenwagen pas op 01/07/2023 of later bestelt, krijgt in den beginne nog steeds een hoog aftrekbaarheidspercentage conform de huidige gramformule (maximaal 50% op de fossiele brandstofkosten). Maar die aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, wordt vanaf 2025 gradueel afgebouwd:
- in 2025 naar 75 %
- in 2026 naar 50 %
- in 2027 naar 25 %
- in 2028 naar 0 %

Het volstaat dat de plug in hybride personenwagen vóór 30 juni 2023 besteld wordt. Dan behoudt u de huidige en voordelige fiscale aftrekbaarheid conform de gramformule gedurende de gans termijn dat u deze stekkerhybride wordt gebruikt (fossiele brandsatf maximaal 50% bij bestelling vanaf 01/01/2023). De wagen hoeft nog niet noodzakelijk vóór 30 juni 2023 geleverd te zijn.

Juiste startdata van fiscale regels
De juiste startdata van fiscale regels wordt bepaald volgens :

de bestelbon opgemaakt en ondertekend voor een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest voor een leasingformule.
de leasingovereenkomst ondertekend voor de startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze beslist om een leasingformule aan te gaan.
U moet dus een onderscheid maken tussen aankoop met leasing/renting of zonder leasing/renting om de voorwaarde van het ondertekende leasing of renting contract als voorwaarde te stellen.

Bij leasing en renting is men immers niet de aankoper van het voertuig, slechts de economische eigenaar. De juridische eigenaar, en dus ook de aankoper is de leasingfirma of rentingfirma.

Voor zuiver elektrische auto’s hoeft u zich nog niet te haasten. Die kosten zijn hoe dan ook voor 100% aftrekbaar, aangezien ze geen CO2 uitstoten. Pas voor bestellingen vanaf 2027 zal voorzien worden in een geleidelijke afbouw van de aftrek. Die daalt geleidelijk aan naar 67,5% in 2031.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Doe uw voordeel met voorafbetaling belastingen
03 okt : 03:44  by William Keuninckx
De fiscus wil vennootschappen en éénmanszaken die een belastbaar resultaat behalen, stimuleren om voorafbetalingen te doen. Hiervoor werd het systeem van de verhoogde belastingvermeerdering ingevoerd. Voor het huidige inkomstenjaar 2022 blijven de vermeerderingen van 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor éénmanszaken behouden.

Hoe kan een belastingvermeerdering vermeden worden?


Deze voorafbetalingen moeten gebeuren binnen een vastgestelde termijn. Voor aanslagjaar 2023 – waarbij het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar – betaalt u vooraf op volgende data :
11 april 2022,
11 juli 2022,
10 oktober 2022
20 december 2022

Belangrijk te weten is dat het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aan een vermeerdering te ontsnappen als de eerste voorafbetaling pas uitgevoerd wordt voor de derde termijn, tenzij natuurlijk als er meer wordt betaald dan de geraamde belasting.

Om deze reden is het bijgevolg niet aan te raden om te wachten tot het einde van het jaar.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen voor vennootschappen:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 7,50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 6,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Voor de éénmanszaken gelden de volgende percentages:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 2.50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 2,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 1,50%

Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

Er is een uitzondering voor kleine vennootschappen en éénmanszaken. Hen kan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen boete opgelegd worden wanneer ze niet tijdig overgaan tot voorafbetaling.

Bovendien kan u via een financiering alles door de bank laten storten op de eerste datum in april waardoor u meteen het maximaal voordeel geniet. Verder hebt u dan een maandelijkse spreiding van uw belastingen en voorkomt u onaangename verrassingen.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2022
03 jul : 16:17  by William Keuninckx
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.


Btw-Aangiften
U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Maandaangiften juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Kwartaalaangiften tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandaangiften juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Terugbetaling tegoed
Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

uiterlijk op 22 juli 2022 voor de maandaangiften juni 2022
uiterlijk op 24 augustus 2022 voor de maandaangiften van juli 2022
De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven intracommunautaire handelingen
U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Kwartaalopgave handelingen tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Betalingen
De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en ten laatste op 22 augustus 2022 (aangifte van juli 2022).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zijn er nalatigheidsinteresten.
Deze bedragen 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina       >>